Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zielone

Jezioro Zielone

To niewielki (25,17 ha), przepływowy zbiornik połączony dopływem z jeziorem Ostrowite i odpływem z jeziorem Jeleń. Jest to drugie pod względem głębokości jezioro Strugi (20,5 m). Podobnie jak pozostałe zbiorniki Strugi jest jeziorem rynnowym i zajmuje fragment tej samej rynny polodowcowej co jezioro Ostrowite (rynna ma przebieg południkowy). Wokół niego występuje wąski pas szuwaru turzycowego i szuwaru wysokiego budowanego przez pałkę wąskolistną Typha angustifolia i trzcinę Phragmites australis. W szuwarze nielicznie występuje kłoć wiechowata Cladium mariscus .Wzdłuż szuwaru znajdują się liczne stanowiska rdestnicy pływającej Potamogeton natans. Gatunki podwodne występują do głębokości 6 metrów. Tworzą je skupiska rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum i wywłócznika kłosowego Myriophyllum spicatum z niewielkim udziałem rdestnicy grzebieniastej Potamogeton pectinatus. Sporadycznie występują także ramienice: krynicznica tępa Nitellopsis obtusa i krynicznik giętki Nitella flexilis.

Nad brzegami jeziora rosną chronione gatunki roślin: widłaki (dominuje widłak jałowcowaty Lyccopodium annotinum) oraz storczyk - kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens.

Skład gatunkowy ryb charakterystyczny jest dla jezior leszczowych. Występują tu:  leszcz Abramis brama, krąp Abramis bjoerkna, płoć Rutilus rutilus, wzdręga Scardinius erythrophthalmus, ukleja Alburnus alburnus, lin Tinca tinca, okoń Perca fluviatilis, szczupak Esox Lucius i węgorz Anguilla anguilla. Bardzo nielicznie występują tu także sielawa Coregonus alb ula i sieja Coregonus lawaretus.