Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zadanie 1

Badania naukowe pt. „Badania dotyczące grzybów makroskopowych w borach chrobotkowych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – etap II”
Rok 2015 jest już drugim rokiem realizacji tego zadania. Badaniami zostały objęte wszystkie płaty reprezentujące najbardziej typowe fragmenty siedliska boru chrobotkowego na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. W 2014 r. założono stałe powierzchnie obserwacyjne, które dodatkowo rozszerzono o obserwacje marszrutowe, całego badanego obszaru.
Podobnie jak w roku 2014 nowy sezon badawczy będzie obejmował miesiące od maja
do listopada. Obserwacje będą wykonywane w rytmie miesięcznym na powierzchniach stałych i poza nimi. Materiał mykologiczny będzie pobierany i wstępnie opisywany w terenie, a następnie identyfikowany w laboratorium z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w mykologii. Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie opracowania zawierającego listę grzybów stwierdzonych w borach chrobotkowych na terenie Parku.
W opracowaniu zostaną wyszczególnione gatunki chronione, rzadkie i wyróżniające badane siedlisko. Podobnie jak w roku 2014, w roku 2015 zostanie sporządzony raport
z przeprowadzonych obserwacji w danym roku. Natomiast na koniec 3 roku obserwacji, czyli w roku 2016 raport będzie zawierał, oprócz bieżących rocznych obserwacji, podsumowanie trzech lat badań. Raport końcowy będzie, podstawą do publikacji artykułu naukowego.
Zakres prac zaplanowanych na rok 2015 będzie obejmował:
a. część terenową:
• zbiór i konserwacja materiału mykologicznego na wyznaczonych powierzchniach badawczych,
• wykonanie dokumentacji fotograficznej,
b. część laboratoryjną: - oznaczenie zebranego materiału oraz opracowanie w formie papierowej i elektronicznej raportu zawierającego listę grzybów stwierdzonych borach chrobotkowych na terenie Parku wraz z omówieniem wyników.