Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Zadanie 3

Zadanie 3

„Ochrona ekosystemów leśnych i zagospodarowanie turystyczne”
W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
1) Eliminacja czeremchy amerykańskiej z obszaru Parku – 6,84 ha;
2) Konserwacja ścieżki botanicznej o powierzchni 0,50 ha polegająca na utrzymaniu czystości, wykoszeniu trawników, dosadzeniu nowych roślin, usuwaniu chwastów w okresie od III do X 2015 r.;
3) Zakup feromonów Lymodor do odłowu samców brudnicy mniszki – 20 sztuk oraz jesienne poszukiwania owadów – 140 partii kontrolnych;
4) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ppoż. stanowisko czerpania wody;
5) Naprawa drogi pożarowej nr 2 (oddz. 3h, 29a, 15c) polegająca na wyrównaniu kolein kruszywem naturalnym w ilości 70 m3 oraz konserwacji mostku polegającej na oczyszczeniu powierzchni i ponownym pomalowaniu metalowych balustrad, wykonania odwodnień drogi w bezpośrednim sąsiedztwie mostku oraz częściowe usunięcie naniesionej warstwy ziemi na jego powierzchnię;
6) Wykonanie 22 sztuk tablic informacyjnych „Droga pożarowa nr ...” o wymiarach 50x30 cm wraz z drewnianymi stelażami (obramowanie + słupek dębowy) i ich montażu w terenie;
7) Wykonanie 26 sztuk tablic „Zakaz wstępu do lasu, zagrożenie pożarowe” o wymiarach 36x60 cm wraz z drewnianymi stelażami (obramowanie + słupek dębowy) i ich montażem w terenie;
8) Zakup 23 sztuk rurek aluminiowych do tablic informacyjnych „Do pożaru” o długości 1,50 m, średnicy 2 cm wraz z ich montażem do tablic;
9) Zakup 5 sztuk pilarek spalinowych w celu uzupełnienia wyposażenia czterech przyczepek ppoż. i pojazdu patrolowo – gaśniczego;
10) Przegląd i konfiguracja stacji bazowej radiokomunikacji ruchomej lądowej i przemiennika na maszcie oraz siedmiu stacji przewoźnych – radiotelefonów samochodowych;
11) Wymiana akumulatorów w stacji bazowej i w przemienniku na maszcie;
12) Zakup 10 sztuk radiotelefonów przenośnych z ładowarkami;
13) Zakup 4 zestawów wzmacniaczy sygnału GSM w telefonii komórkowej wewnątrz budynku do obiektów w obwodach ochronnych Bachorze, Drzewicz, Dębowa Góra oraz w osadzie służbowej Józefowo (w skład zestawu wchodzą: wzmacniacz, antena zewnętrzna i wewnętrzna, uchwyt mocujący);
14) Utrzymanie czystości na szlakach i ścieżkach dydaktycznych Parku od IV do IX 2015 r.
15) Wykonanie ekspertyzy pt.: „Czynna ochrona borów chrobotkowych – projekt działań ochronnych wraz z zasadami oceny ich skuteczności”
Badania polegające na przygotowaniu opracowania zawierającego szczegółowy opis zabiegów ochrony czynnej, opis kombinacji i częstotliwości tych zabiegów wraz z podaniem konkretnej ich lokalizacji, będą przeprowadzone przez specjalistów zewnętrznych a ich zakres będzie obejmował:
a. Część terenową, m.in.:
• wizja terenowa powierzchni zajmowanej przez bór chrobotkowy
• wybór powierzchni do przeprowadzenia zabiegów ochrony czynnej
b.  Część kameralną, m.in.:
• analiza dokumentów przygotowanych na potrzeby planu ochrony Parku,
dotyczących zagadnienia;
• porównanie danych fitosocjologicznych dostępnych w Parku z wynikami uzyskanymi w terenie;
• opracowanie końcowe, zawierające szczegółowe wskazania sposobów ochrony czynnej, lokalizacje zabiegów oraz założenia monitoringu efektów wykonanych zabiegów ochrony czynnej.
Realizacja zadania pozwoli na wypracowanie konkretnych metod ochrony cennego, ale niestabilnego siedliska jakim jest sosnowy bór chrobotkowy. Uzyskana wiedza
i doświadczenie przysłuży się nie tylko ochronie i zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie", ale również może zostać wykorzystana w celu ochrony tego siedliska w innych rejonach kraju.

16) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy mostu nad Strugą Siedmiu Jezior
W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji przebudowy drewnianego mostu przeznaczonego dla ruchu pieszego, rowerowego oraz konnego. Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zdobycie niezbędnych uzgodnień. Uzyskana dokumentacja będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.
17) Analizy przestrzenne w ochronie przyrody
Analizy dotyczą następujących zagadnień:
a. ocena zdrowotności drzewostanów na podstawie posiadanych danych (ortofotomapy);
b. segmentacja pojedynczych drzew, zasięg luk, wysokość drzew i drzewostanów, gęstość drzewostanów;
c. analiza zwarcia koron, w szczególności na borach chrobotkowych.
Wyniki analiz oraz wnioski płynące z przeprowadzonych badań terenowych i kameralnych
(w formie elektronicznej i papierowej) usprawnią realizację strategii zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie ze wskazaniami planu ochrony Parku.

Zadania zostaną zrealizowane w terminie do dnia 7 grudnia 2015 r. Wysokość środków finansowych przekazanych na wykonanie działań wynosi 298 160,00 zł.