Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Las mieszany świeży

Las mieszany świeży

Siedlisko średnio żyzne, świeże, pod słabym wpływem wody gruntowej lub opadowej. Występuje głównie na glebach rdzawych właściwych i brunatno-rdzawych, wytworzonych zwykle z piaszczystych utworów wodnolodowcowych. Na siedliskach tych w zależności od żyzności podłoża i występującej roślinności wytworzyły się zespoły pomorskiego acydofilnego lasu bukowo-dębowego Fago-Quercetum petraeae i grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum. Gatunkami tworzącymi górne piętro drzewostanu jest sosna zwyczajna przy współudziale dębów szypułkowego i bezszypułkowego oraz brzozy brodawkowatej. W Parku zajmuje ok. 0,9% powierzchni leśnej.