Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Bór mieszany wilgotny

Bór mieszany wilgotny

Siedlisko umiarkowanie ubogie, niekiedy pod silnym wpływem wody gruntowej. Występuje na glebach glejobielicowych i glejobielicach, a w wariancie wilgotniejszym także na torfiasto i murszasto-mineralnych. Na wariancie umiarkowanie wilgotnym wytworzył się zespół pomorskiego acydofilnego lasu: bukowo-dębowego Fago-Quercetum petraeae i brzozowo-dębowego Betulo-Quercetum roboris natomiast na wariancie wilgotniejszym – zespół śródlądowego boru wilgotnego Molinio-Pinetum. Gatunkiem panującym dla tego siedliska jest sosna zwyczajna, z domieszką dębów szypułkowego i bezszypułkowego, osiki i brzozy brodawkowatej. W Parku siedlisko występuje na 1,4% powierzchni leśnej.