Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

Monitoring wizyjny rejestrujący dane osobowe w postaci wizerunku osób został zainstalowany w otoczeniu siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie” oraz w otoczeniu Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.

O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tabliczki lub naklejki umieszczone bezpośredno w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń, bramie wjazdowej, bramce.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33,  reprezentowany przez Dyrektora. Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl.

3. Państwa dane w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę – przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, zabezpieczenia obiektów i terenu siedziby PNBT oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

4. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty, którym PNBT udostępnia dane, w tym na podstawie stosownych umów tj. dostawcy usług IT, poczta, bank, serwis oprogramowania, serwis systemu monitoringu wizyjnego.

  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego PNBT powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania wizerunku są trwale usunięte. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem usunięcia, o którym mowa w pkt. 5. Prawo sprzeciwu  lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania przysługuję przed terminem jego usunięcia, o którym mowa w pkt. 5.

7. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie objętym monitoringiem.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa, tel. 22 531 03 00).