Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Jeleń

Jezioro Jeleń

Jest to drugie co do wielkości jezioro Strugi o powierzchni 48,20 ha i maksymalnej głębokości 10,7 m. Jezioro Jeleń rozpoczyna ciąg zbiorników o przebiegu równoleżnikowym. Podzielony jest na dwa akweny wąskim (ok. 4 m) przesmykiem. Podobnie jak jezioro Ostrowite reprezentuje twardo wodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea.

Niemal na całej długości linii brzegowej występuje tu zwarty pas szuwaru wysokiego tworzonego przez trzcinę pospolitą Phragmites australis i pałkę wąskolistną Typha angustifolia. Roślinność wynurzoną reprezentuje rdestnica pływająca Potamogeton natans  a we wschodniej części jeziora przęstka zwyczajna Hippuridetum submersae. Gatunki podwodne występują do głębokości 5 metrów. Reprezentowane są przez płaty ramienic i elodeidów z przeważającym udziałem rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum.  Ramienice występują w postaci niewielkich płatów na głębokości od 1 do 3 metrów. Wśród występujących tu gatunków możemy wyróżnić ramienicę omszoną Chara tomentosa, ramienicę zwyczajną Chara rudis, ramienicę przeciwstawną Chara contr aria czy krynicznicę tępą Nitellopsis obtusa.

Pod względem ichtiofaunistycznym jest to zbiornik typu leszczowego. Wśród ryb karpiowatych dominuje tu leszcz Abramis brama i płoć Rutilus rutilus. Z ryb drapieżnych spotykamy tu szczupaka Esox Lucius, okonia Perca fluviatilis i węgorza Anguilla Anguilla.