Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Główka

Jezioro Główka

Jest to niewielkie jezioro o powierzchni 9,33 ha położone w środkowej części Strugi o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 11 m. Przy jego południowym brzegu występują liczne źródliska. Roślinność wynurzoną reprezentują turzyce, a we wschodniej i zachodniej części zbiornika zwarte szuwary trzcinowe. Wzdłuż brzegów rozwinęły się liczne stanowiska rdestnicy pływającej Potamogeton natans, grążela żółtego Nuphar lutea i rdestu ziemnowodnego Polygonum amphibium. Roślinność podwodna występuje do głębokości 3 metrów. Tworzą ja przede wszystkim rozległe płaty rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi. Występuje tu także kilka gatunków rdestnic, między innymi rdestnica lśniąca Potamogeton lucens, rdestnica wydłużona Potamogeton praelongus i rdestnica szczeciolistna Potamogeton friesii.

Względem typologii rybackiej to jezioro leszczowe z niektórymi cechami jeziora linowo - szczupakowego z ichtiofauną reprezentowana przez następujące gatunki: leszcz Abramis brama, lin Tinca tinca, szczupak Esox lucius, płoć Rutilus rutilus. Ze względu na przepływowy charakter jeziora występują tu także gatunki reofilne, takie jak kleń Leuciscus cephalus i jaź Leuciscus idus.