Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Fotopułapki

FOTOPUŁAPKI – Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Informację o wykorzystywaniu fotopułapek na terenie Parku zamieszcza się na stronie internetowej oraz w miejscach wejść na teren Parku.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych pochodzących z fotopułapek – urządzeń do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, reprezentowany przez Dyrektora.

 Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl.

3. Pana/Pani dane w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. fotopułapka – przetwarzane będą w celu ochrony przyrody, w tym zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone administratorowi jakim jest zapewnienie ochrony mienia publicznego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane :

  • w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo zarejestrowania zdarzenia dotyczącego naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego PNBT powiadamia i udostępnia nagrania organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • dostęp do danych będzie również przysługiwał upoważnionym pracownikom Działu Udostępniania Parku i Ochrony Przyrody oraz pracownikom Posterunku Straży Parku.

5. Zarejestrowane zdarzenia z udziałem ludzi przekazywane są niezwłocznie do Straży Parku na nośniku (płyta CD), gdzie są przechowywane przez maksymalnie 60 dni, po czym ulegają trwałemu zniszczeniu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przed terminem usunięcia, o którym     mowa w pkt. 5.

7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).