Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Budowa 5 kompleksów hibernacyjnych – zimowisk dla nietoperzy

Ochrona nietoperzy jest jedną z biologicznych metod ochrony lasu. Silna populacja nietoperzy zwiększa odporność całego ekosystemu leśnego i zmniejsza wrażliwość na gradacje owadów mogących zagrozić jego trwałości. W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” stwierdzono do tej pory występowanie 9 gatunków nietoperzy. Celem zwiększenia lokalnej populacji tych ssaków, w 2011 r. zakupiono ze środków NFOŚiGW 130szt. trocinobetonowych schronów dla nietoperzy. Schrony te wykorzystywane są jako miejsce rozrodu, kryjówki godowe oraz schronienia w czasie sezonach migracji. Na czas snu zimowego nietoperze wybierają kryjówki dobrze izolowane termicznie, m.in. jaskinie, sztolnie, studnie, podziemia, piwnice. Dostępność tego rodzaju miejsc jest warunkiem utrzymania stabilnej populacji nietoperzy. Na terenie Parku brak jest obiektów, które mogłyby pełnić funkcje potencjalnych zimowisk dla nietoperzy. Na całym obszarze Borów Tucholskich obiekty takie powoli znikają z krajobrazu. Stare piwnice są likwidowane i zastępowane nowymi, niesprzyjającymi hibernacji. Nowe przydomowe piwniczki praktycznie nie powstają.

Choć tego rodzaju drobne obiekty gromadzą niewielkie liczby nietoperzy (kilka-kilkanaście osobników), to w skali regionu odgrywają niezwykle ważną rolę w zachowaniu populacji nietoperzy. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach dofinansowanie z Funduszu leśnego polega na budowie 5 kompleksów hibernacyjnych – zimowisk dla nietoperzy. W roku bieżącym została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa 5 szt. kompleksów hibernacyjnych-zimowisk nietoperzy, obejmująca: dokumentację projektową, przedmiar robót, kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Budowa kompleksów hibernacyjnych zaplanowana jest do realizacji w 2014 roku.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 11 000,00 zł.