Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XVII Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy "Ortografia w przyrodzie"

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PRZY PARKU NARODOWYM „BORY TUCHOLSKIE” serdecznie zapraszado udziału w XVII Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym „Ortografia w przyrodzie” skierowanym do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych powiatu chojnickiego.

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Wyłonienie najlepszego projektu postaci, która stanie się maskotką Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (CEP PNBT).
 1. Organizator:

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie

 1. Warunki uczestnictwa:
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V, VI i VII szkół podstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
 • Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: klasy IV, V, VI i VII dla każdej kategorii oddzielnie.
 • Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i nadesłanie projektu maskotki Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Maskotka będzie wykorzystywana do celów identyfikacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. CEP PNBT. Format projektu: A4 (210x297). Technika dowolna.
 • Autor projektu może zasugerować nazwę maskotki. Nazwa nie jest przedmiotem Konkursu i Organizator nie jest nią związany.
 • Do każdego projektu należy dołączyć opis projektu (maskotki), który również będzie podlegał ocenie. Projekty bez opisu (max jedna strona A4) nie będą oceniane.
 • Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, poświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nich oraz iż nie naruszają praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, osób trzecich.
 • Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.
 • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie projekty, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 • Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac autor dołącza formularz zgłoszeniowy oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunek niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz udzielenia licencji
  w zakresie praw autorskich. Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczenia przesyłamy w załączeniu. Druki te dostępne są również na naszej stronie www.pnbt.com.pl
 • Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 19 marca 2018 r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem: konkurs. W przypadku zgłoszeń pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.
 • Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 • Prace przekazane organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 • Przesłanie projektu wraz z opisem do konkursu oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 • Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922, ze zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 1. Terminarz:
 • 23 luty 2018 r. – ogłoszenie konkursu
 • 19 marzec 2018 r. – składanie prac
 • 4 kwiecień 2018 r. – uroczysty finał konkursu – rozdanie nagród
 1. Kryteria oceny i wyboru laureatów:

Ocenie podlegać będzie:

 • zgodność treści z tematyką konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • czytelność i funkcjonalność,
 • wartości artystyczne.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

 1. Nagrody:
 • Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
 • Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani listownie (informacja zostanie wysłana tylko do szkół). Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej Parku www.pnbt.com.pl.
 • Wręczenie nagród odbędzie się 4 kwietnia br. (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie.
 1. Informacje końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.

/BG/

 

Pliki do pobrania: