Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XIX Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy "Ortografia w przyrodzie"

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

serdecznie zaprasza do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym: „Ortografia w przyrodzie” skierowanym do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu chojnickiego.

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 1. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 2. Podnoszenie świadomości przyrodniczej.
 3. Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 4. Zachęcanie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego – Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 5. Rozwijanie wyobraźni i budzenie wrażliwości na otaczający świat.
 6. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 7. Wykonanie projektu graficznego plakatu promującego Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz fiszki (objaśnienia dołączonego do plakatu), aby w inspirujący i ciekawy sposób zachęcić turystów do odwiedzenia Parku.
 1. Organizator:

Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs odbywa się z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy IV, V i VI.
 3. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i nadesłanie plakatu promującego Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Praca ma być wykonana na planszy w formacie A1 (594 x 841 mm).
 4. Do każdego plakatu należy dołączyć fiszkę (krótki opis, max pół strony A4), która będzie rozwinięciem hasła znajdującego się na plakacie. Plakaty bez fiszki nie będą oceniane.
 5. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, poświadcza, iż przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nich oraz iż nie naruszają praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, osób trzecich.
 6. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.
 7. W swej treści plakat nie może zawierać elementów obraźliwych.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac (plakatu i fiszki) autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz udzielenia licencji w zakresie praw autorskich (Załącznik nr 2). Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 9. Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 13 marca 2020 r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem: konkurs.
 10. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 11. Prace przekazane organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 12. Przesłanie plakatu oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 13. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 1. Terminarz:
 1. 03 lutego 2020 r. – ogłoszenie konkursu
 2. 13 marca 2020 r. – składanie prac
 3. 02 kwietnia 2020 r. – uroczysty finał konkursu – rozdanie nagród
 1. Kryteria oceny i wyboru laureatów:

Ocenie podlegać będzie:

 1. zgodność treści z tematyką konkursu,
 2. pomysłowość i oryginalność,
 3. czytelność i funkcjonalność,
 4. wartości artystyczne.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

 1. Nagrody:
 1. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
 2. Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani listownie (informacja zostanie wysłana do szkół). Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej Parku www.pnbt.com.pl.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 2 kwietnia br. (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie.
 1. Informacje końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje
o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.

 

Pliki do pobrania: