Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XIII Powiatowy Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”
serdecznie zaprasza do udziału w
XIII POWIATOWYM WIOSENNYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ
skierowanym do dzieci pięcio- i sześcioletnich z przedszkoli oraz klas 0 i I szkół podstawowych z powiatu chojnickiego

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: Leśni śpiewacy

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci pięcio- i sześcioletnie z przedszkoli oraz dzieci z klas 0 i I szkół podstawowych z powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku  ptaka, który występuje w naszych lasach.
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę/grupę, szkołę/przedszkole. Do nadsyłanych prac autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunek niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz udzielenia licencji w zakresie praw autorskich (Załącznik nr 2). Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 15 kwietnia 2019 r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem: konkurs. W przypadku zgłoszeń pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.
 9. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są poniżej w plikach do pobrania.
 10. Przesłanie pracy oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 11. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 12. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 13. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację grupy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej.
 3. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 08.05.2019r. (po zakończeniu I etapu, ok. godz. 10.45).
 4. II etap konkursu odbędzie się 8 maja 2019 roku (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie o godz. 10.00.
 5. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  rozsypanek oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
 6. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program z zakresu wiedzy przyrodniczej dla dzieci pięcio-, sześcio- i siedmioletnich oraz zagadnień związanych z wiosną w tym:
  • ptaki powracające z zimowisk do Polski i zwierzęta budzące się ze snu zimowego;
  • ptaki żyjące w naszych lasach;
  • wiosenne rośliny;
  • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
  • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie”,
 7. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 10. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. 52 33 55 127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl

/BG/

 

Pliki do pobrania: