Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XI Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla dzieci 6-letnich oraz uczących się w kl. I szkół podstawowych

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”
serdecznie zaprasza do udziału w
XI WIOSENNYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ
skierowanym do dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu chojnickiego
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Przez Park Narodowy „Bory Tucholskie” królowa polskich rzek nie przepływa, ale  możemy pochwalić się wyjątkowym ciekiem wodnym jakim jest Struga Siedmiu Jezior. Jest to niewielka rzeka (13,9 km), która odprowadza swe wody do przepływowego Jeziora Charzykowskiego, jest więc jako dopływ Brdy ciekiem trzeciego rzędu w dorzeczu Wisły.

W związku z tym temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: Mieszkańcy jezior i rzek

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie; tel. 523355127
2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej.
5. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku zwierzęcia mieszkającego w rzece lub jeziorze.
6. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
7. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
9. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 14 kwietnia 2017 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.
10. Do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko wychowawcy oraz adres placówki.
11. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
12. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
13. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
14. Autorzy prac nadesłanych na konkurs wyrażają zgodę na przekazanie do nich praw Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie” (do prezentowania i wykorzystania tych prac w publikacjach, na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystaw), które nie naruszają jego praw autorskich osobistych.
15. Zgłoszenie prac do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
16. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację grupy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej.
17. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 10.05.2017r. (po zakończeniu I etapu, ok. godz. 10.45).
18. II etap konkursu odbędzie się 10 maja 2017 roku (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.o godz. 10.00.
19. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  rozsypanek oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
20. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program z zakresu wiedzy przyrodniczej dla dzieci pięcio-, sześcio- i siedmioletnich oraz zagadnień związanych z wiosną w tym:
 • ptaki powracające z zimowisk do Polski i zwierzęta budzące się ze snu zimowego;
 • wiosenne rośliny;
 • zwierzęta żyjące w jeziorach i rzekach;
 • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
 • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie”,
21. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
22. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pnbt.com.pl
23. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
24. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. (052) 33 55 127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl

/BG/