Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rada naukowa

Zgodnie z art. 95 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) organem  opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy dyrektorze parku narodowego jest rada naukowa parku narodowego. Radę naukową powołuje na kadencję trwającą 5 lat, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (art. 98 ustawy).

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Rada Naukowa Parku Narodowego "Bory Tucholskie" powołana została Zarządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 2 kwietnia 2015r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 40). Zmiany w składzie osobowym Rady Naukowej zostały wprowadzone Zarządzeniem zmieniającym z dnia 11 września 2015 r.(Dz. Urz. Min. Środ. poz. 63) oraz Zarządzeniem zmieniającym z dnia 20 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 62). To juz V kadencja Rady Naukowej PNBT.
Do członkowstwa w  Radzie Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" V kadencji powołani zostali:
1. dr Katarzyna Bociąg – Uniwersytet Gdański;
2. mgr inż. Andrzej Brunka - Urząd Gminy Chojnice;
3. prof. dr hab. Adam Choiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4. dr hab. Jarosław Czochański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego- przedstawiciel samorządu Województwa Pomorskiego;
5. mgr Joanna Jarosik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
6. mgr inż. Bartosz Michał Bazela - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu;
7. dr hab. Ludwik Lipnicki, prof. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
8. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
9. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
10. prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
11. prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
12. prof. dr hab. Józef Szmeja - Uniwersytet Gdański;
13. dr Czesław Wodzikowski - Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej;
14. mgr Zbigniew Lemańczyk - Urząd Miejski w Brusach.

Kadencja Rady będzie trwała do dnia 1 kwietnia 2020 roku.